SAĞLIK HİZMETLERİ TALEP EDEN KİŞİYİ AYDINLATMA METNİ

                                                                                                                                                 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, Medlab’ın yükümlülükleri ve haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

İran Caddesi No: 13/10-11-12-13 Kavaklıdere Çankaya/Ankara adresinde yer alan Medlab Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. “Özel Medlab Laboratuvarı ve Görüntüleme Müessesesi” (“Medlab”) veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi, aşağıda açıklanan kapsamda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, koruyabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek,  güncelleyebilecek, size hatırlatmalar  - bilgilendirmeler gönderebilecek ve sizin talebiniz ile ve/veya ilgili mevzuatın izin verdiği - gerektirdiği şekilde işlendikleri amaçla sınırlı olarak  3. kişilere, kuruluşlara ve veri depolama sistemlerine (kuruluş içi- ülke içi – ülke dışı) aktarabilecektir.

 

1) Veri Sahibi, İşlenen Kişisel Veriler,  Veri Kategorileri, Veri Çeşitleri

Veri Sahibi: Sağlık Hizmetleri Talep Eden Kişi:

-Veri Çeşitleri1:  (Veri Kategorisi = Kimlik Bilgileri)

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Fotoğraf, Diğer Nüfus Kayıt Bilgileri

-Veri Çeşitleri2:  (Veri Kategorisi = İletişim Bilgileri)

Adres, E-Posta Adresi, İletişim Adresi, Telefon Numarası

-Veri Çeşitleri3:  (Veri Kategorisi = Sağlık Bilgileri)

Laboratuvar ve Görüntüleme Sonuçları, Test ve Tanı Verileri, Tetkikler İçin Gerekli Vücut Sıvıları Örnekleri, Görüntüleme Tetkikleri,  Muayene Verileri, Anne Babadaki Hastalık Bilgisi, Biyometrik ve Genetik Veriler Gibi Veriler Dahil ancak Bunlarla Sınırlı Olmayan Sağlık Verileri

-Veri Çeşitleri4:  (Veri Kategorisi = Finansal Bilgileri)

Banka Hesap Numarası, IBAN Numarası, Kredi Kartı Bilgisi, Faturalama Ve Fatura Bilgileri, Özel Sağlık Sigortasına İlişkin Bilgiler, Çalıştığı veya Ödemesini Üstlenen Kurum Bilgileri

-Veri Çeşitleri5:  (Veri Kategorisi = Fiziksel Mekân Güvenliği)

Kapalı Devre Güvenlik Kamerası Görüntüleri

2) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve İşlemenin Hukuki Dayanağı

Kayıt işlemleri sırasında ve sağlanan sağlık hizmetinin devamı sürecinde tarafınıza ait olan ve yazılı, sözlü veya dijital ortamlar vasıtasıyla Medlab tarafından elde edilen kişisel Kimlik, İletişim, Sağlık, Finans ve Fiziksel Mekân Güvenliği Verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki dayanaklar çerçevesinde;

 

 • Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, Medlab’ın hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi

 

 • Kimlik doğrulanması, Sağlık Hizmeti Talep Eden Kişi kayıt ve/veya üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi

 • Hekimlik, koruyucu hekimlik, tanı, tedavi, takip hizmetlerinin yürütülmesi

 • Medlab çalışanları tarafından gerekli hekimlik hizmetlerinin, test, inceleme ve tetkiklerin yapılabilmesi

 • İlgili hizmetlere ilişkin belge ve sonuçların verilebilmesi, gönderilebilmesi ve aktarılabilmesi

 • İlgili mevzuat uyarınca, Sağlık Bakanlığı ve diğer düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile talep edilen bilgi ve belgelerin paylaşılması

 • Faturalandırma işlemlerinin yapılması, sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ve kurumlar ile talep edilen bilgilerin paylaşılması

 • Medlab’ın fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması

 

 • Medlab’ın iç işleyişinin, hizmetlerin sunumunun, randevuların planlanması, yönetilmesi ve takibi

 • Limit dışı tetkiklerin, tetkik ve check-up zamanlarının hatırlatılması, özel günlerin kutlanması

 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme işlemlerinin yerine getirilmesi

 • Hizmetlere, uygulamalara, yeniliklere ilişkin bilgilendirme için yazılı, sözlü veya dijital uygulamalar ile (mektup, telefon, faks, e-mail, sms, whatsapp ...ile) iletişime geçilmesi

 • Sağlık hizmetleri alınmasını takiben memnuniyetin ölçülmesi ve artırılması

 

 • Medlab dışındaki ilgili sağlık kuruluşları ve doktorlar ile ilişkinin teyit edilmesi, sürdürülmesi; ilgili kurum veya doktorlar tarafından sunulacak sağlık hizmetlerine ilişkin gerekli sağlık verilerinin aktarılması ve/veya alınması

 

Bu veriler, KVKK Madde 5 Madde Fıkra 2 (a) bendi uyarınca “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki nedenine dayalı olarak; KVKK Madde 5 Fıkra 2 (c ) bendi uyarınca “sözleşmenin ifası için zorunlu olması”; KVKK Madde 5 Fıkra 2 (ç) bendi uyarınca ¨veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi”; KVKK Madde 5 Fıkra 2 (e) bendi uyarınca “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”; KVKK Madde 5 Fıkra 2 (f) bendi uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve KVKK Madde 6 Fıkra 3 hukuki nedenlerine dayalı olarak işlenmektedir.

 

3) Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 

Sağlık Hizmeti Talep Eden Kişi kaydının yapıldığı esnada ve Medlab’dan hizmet aldığı süre boyunca alınan siz sağlık hizmetleri talep edenlere ait özel nitelikli kişisel veriler dâhil, kişisel veriler aşağıdaki tabloda yer alan amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda tablodaki alıcı gruplarıyla ve teknik hizmet sağlayıcıları ile paylaşılmaktadır.

 

Alıcı Grubu 1:  Sağlık Bakanlığı ve  ilgili birimleri, Sosyal Güvenlik Krm. dahil  kamu kurum ve kuruluşları

Aktarım Amacı 1: Medlab’ın hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi

Aktarımının Hukuki Sebebi 1:  KVKK Madde 5 Fıkra 2 (ç) bendi “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması”, KVKK Madde 5 Madde Fıkra 2 (a) bendi “kanunlarda açıkça öngörülmesi”

Alıcı Grubu 2:  Sigorta Şirketleri ve Ödemeyi Üstelenen Diğer İlgili Kurum ve Kuruluşlar

Aktarım Amacı 2: Hastanın onayı doğrultusunda ödemeyi üstlenen sigorta şirketleri, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile paylaşılması  

Aktarımının Hukuki Sebebi 2: KVKK Madde 5 Fıkra 1 gereğince “açık rıza”, KVKK Madde 5 Fıkra 2 (c) bendi “sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olması”

Alıcı Grubu 3:  Muhasebe ve Denetim Şirketleri, Faaliyetlerin Yürütülmesi İçin Hizmet Alınan Diğer Kişi veya Kuruluşlar

Aktarım Amacı 3: Finansal Süreçlerin Sürdürülebilmesi ve Teknik Desteğin Sağlanabilmesi

Aktarımının Hukuki Sebebi 3: KVKK Madde 5 Fıkra 2 (c) bendi “sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması”, KVKK Madde 5 Fıkra 2 (f) bendi “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Alıcı Grubu 4:  Anlaşmalı - Bağlantılı - İlgili  Doktorlar ve Sağlık Kuruluşları (yurtiçi - yurtdışı)

Aktarım Amacı 4: Hastanın tetkiklerinin, tanı ve tedavisinin değerlendirilmesi için alanında uzman başka doktora/lara veya sağlık kuruluşuna ihtiyaç duyulması ve/veya yönlendirilmesi

Aktarımının Hukuki Sebebi 4:  KVKK Madde 5 Fıkra 1 gereğince “açık rıza”,  KVKK Madde 5 Fıkra 2 (c) bendi “sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olması”

Yukarıda sayılanlar dışında; kişisel verileriniz, tarafınıza ait laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, test, tanı ve takip verileri, tetkik sonuçları, muayene bulguları veya sonuçlar;

 • Yazılı veya sözlü talebiniz üzerine, belirttiğiniz üçüncü kişilere, belirttiğiniz şekillerde, Medlab tarafından verilen özel numara ve/veya üçüncü – iligili kişinin kimlik ibrazı şartıyla aktarılabilir, verilebilir.

 • Veri depolama sistemlerine (kuruluş içi- ülke içi – ülke dışı) aktarılabilir.

 

4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, Medlab tarafından mevzuata uygun şekilde; doğrudan tarafınızdan ya da anlaşmalı-bağlantılı sağlık kuruluşları-doktorlar gibi farklı kanallar aracılığıyla toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

5) Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

 

Medlab tarafından, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi amacıyla Kanun’un 12. Maddesi gereği kişisel veriler ve Kanun’un 6/4 maddesi gereği özel nitelikli kişisel veriler için Kurul tarafından belirlenerek ilan edilen yeterli önlemler çerçevesinde gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 

Saklama ve bertaraf etme: Tüm sağlık verileri ve diğer bilgiler yönetmeliklerin / mevzuatın zorunlu tuttuğu sürelerce saklanmaktadır. Kişilerden alınan numuneler gerekli tetkik işlemleri bitirildikten sonra yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edilmektedir.

 

6) Kişisel Veri Sahibinin KVKK’ nin 11. Maddesinde Sayılan Hakları

 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verileri işlenen ilgili kişi olarak sahip olduğunuz haklar:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. KVVK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla ilgili başvurunuzu, yazılı olarak ve her hâlükârda Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesine uygun olarak kimliğinizi kanıtlayıcı belgeler eklemek suretiyle İran Caddesi No: 13/10-11-12-13 Kavaklıdere Çankaya/Ankara Türkiye adresine iadeli-taahhütlü mektup yoluyla veya noter kanalıyla veya doğrudan Medlab’ın İdari İşler Birimine kimliğinizi kanıtlayıcı belgeler eklemek suretiyle yazılı olarak yapabilirsiniz.

 

Başvuru hakkının kullanılabilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5/2 maddesi uyarınca Medlab’a yapılan başvuruların kanuna ve mevzuata uygun cevaplanabilmesi için başvuruda yer alması gereken zorunlu hususlar aşağıda sayılmaktadır:

 

 1. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza

 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası

 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi

 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası

 5. Talep konusu

 

İletilen talep doğrultusunda, Medlab ile olan ilişkiniz tespit edilerek, varsa Medlab tarafından işlenen kişisel verileriniz eksiksiz olarak belirlenecek, ilgili başvurunuza doğru şekilde ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak cevap verilecektir. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Medlab tarafından, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen uygulama yapılacaktır.

 

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi, kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve başvuru yapanın ilgili kişi olduğunun doğrulanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Medlab kişisel bilgilerinizi veya ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. İletilen taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Medlab, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmeyecektir.

 

7) Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi

Topladığımız kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu Medlab’a bildirebilirsiniz.

Metin içeriğinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Metin’in yürürlük tarihi ve içeriği  güncellenecektir.

 

Sağlık Hizmeti Talep Eden Kişi Aydınlatma Metni’ne aynı zamanda https://www.medlab.com.tr adresinde “Kişisel Verilerin Korunması” başlığından ulaşabilirsiniz. (Haziran 2020)

Medlab Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi  

Bilgisayar programı ve sistemi ile ilgili bilgiler

 • Medlab'da görev yapan kişilere, bilgisayar programına ve yazılı dökümanlara yapmakta oldukları iş ve sorumlulukları için gerekli olduğu ölçüde erişim yetkisi tanınmıştır. Kişilerin kullanıcı adı, şifre ve yetki tanımları vardır.

 • Kişisel verilerin saklandığı ana server bilgisayarın zarar görmemesi veya çalınmaması için gerekli önlemler alınmıştır.

 • Gün içi ve haftalık veri yedeklemeleri yapılmaktadır.

 • Yedeklenen verilerin en kısa sürede tekrar hizmete alınabileceği yapı hazırlanmıştır.

 • Yabancı ülkelere veri aktarımı yapılmamaktadır.

 • Kişisel verilerin internet üzerinden gelen izinsiz erişim tehditlerine karşı korunması amacıyla data / kişisel veriler internet ortamına açılmamaktadır.

 • Veriler bulutta saklanmamaktadır.

 • Çerez politikası: Bu web sitesi, hazır program kullanılarak düzenlenmiştir. Bu siteye erişen kişilerin verilerinin depolanması - saklanması - kullanılması - belli durumlarda çalıştırılması amacıyla hiçbir düzenleme Medlab tarafından yapılmamıştır.

Ek bilgiler

 • Kişiler Medlab'da bilgisayar kayıtları açılırken kişisel verilerinin işlenmesine AÇIK RIZA verirler.

 • Kişiler mesaj, hatırlatma, bilgilendirme, kutlama istemediklerini belirttikleri tarihte ilgili gönderiler durdurulur.

 • Çalışanlarımız kişisel verilerin korunması kanunu çerçevesinde haklarını, sorumluluklarını ve yükümlülüklerini bildikleri konusunda beyan, kabul ve taahhüt yazıları imzalarlar. Sözleşmelerine bu yazılar eklenir. 

 • Şirketimiz çalışanlarına kendilerinin kişisel verilerinin korunacağı konusunda beyan, kabul ve taahhüt yazıları verilir. Şirketimiz çalışanları şirket içi görüntüleme sistemi, kapalı devre kameraların yerleri ve ses kaydı yapılmadığı konusunda bilgilendirilir. Bilgileri dışında kayıt yapılmamaktadır.

 • Kuruluşumuz kayıtlarına özel durumlar dışında başka kurumlar veya kişiler tarafından erişilemez.

 • Mali işler, bakım, servis, işyeri hekimliği, işgüvenliği, bilgisayar programı sözleşmeleri yapılan kuruluşlar / kişiler cihazların işlem programlarına uzaktan erişebilirler. Bu kişi ve/veya kuruluşlar kişisel verilerin korunması kanunu çerçevesinde haklarını, sorumluluklarını ve yükümlülüklerini bildikleri konusunda beyan, kabul ve taahhüt yazıları imzalarlar. 

 • Hastalar ile ilgili olarak, hastaların onayı ile üçüncü kişilerden gelen bilgi ve belgeler ve ilgili notlar hasta dosyalarında bilgisayar programında hasta kayıtları tutulduğu sürece saklanır. Sadece yetkisi olan çalışanlar bu kayıtları takip edebilirler​.

SAĞLIK HİZMETLERİ TALEP EDEN KİŞİ  AÇIK RIZA METNİ  örneği

 

Ad-Soyad : .......................................................................................................................................................

Doğum Tarihi:  .......... / .......... / ................     (   ) Kadın    (   ) Erkek    TC: ....................................................

Adres:  ..............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

İlçe: .................................................................................................  İl:  ..........................................................

Cep Tel.: ........................................     Ev Tel.:  ......................................      İş Tel.: .........................................

Faks: ...............................................     E-mail:  ................................................................................................

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) (No:6698) Kapsamında Medlab tarafından Aydınlatma Metni çerçevesinde kişisel verilerimin “işlenmesi, kaydedilmesi, saklanması, korunması, paylaşılması, sınıflandırılması, güncellenmesi, haklarım ve bana (yazılı, sözlü, dijital uygulamalarla) hatırlatmalar - bilgilendirmeler gönderilmesi” ve “haklarım” konularında  aydınlatıldığımı, aşağıdan başlayan ve devamı arka tam sayfada yer alan  Açık Rıza Metni ile kabul ve beyan ediyorum.

(KVKK ilgili hükümlerine göre tarafıma sunulan Aydınlatma Metni yazılı olarak hazırlanmıştır ayrıca  https://www.medlab.com.tr adresinde “Kişisel Verilerin Korunması” başlığı altında yer almaktadır.)

Tarih:   ......... / .......... / .................    İmza:  .........................................................................................    

 

 

-AÇIK RIZA METNİ-  

Medlab Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, kısaca Medlab’ın (İran Caddesi No: 13/10-11-12-13 Kavaklıdere Çankaya/Ankara) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine göre veri sorumlusu sıfatıyla “SAĞLIK HİZMETLERİ TALEPLERİM” ile ilgili olarak tarafıma ait Kimlik, İletişim, Sağlık, Finans ve Fiziksel Mekân Güvenliği Verilerinden oluşan özel nitelikli kişisel verilerimi “ne şekilde, ne için, nasıl, ne kadar süre ile işleyebileceği, kaydedebileceği, saklayabileceği,  koruyabileceği, paylaşabileceği, sınıflandırabileceği, güncelleyebileceği, bana (yazılıi, sözlü, dijital uygulamalarla) hatırlatmalar-bilgilendirmeler gönderebileceği ve “haklarım” konularında bana sunduğu ve/veya internet sayfasında yer alan Aydınlatma Metni’ni okuduğumu anladığımı,  gerekli aydınlatmanın tarafıma yapıldığını kabul ve beyan ediyorum.

 

Medlab tarafından, kayıt işlemleri sırasında ve sağlık hizmetinin devamı sürecinde ve yazılı, sözlü veya dijital ortamlar vasıtasıyla elde edilen (laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri, sonuçlar, testler, tanılar, tetkikler için gerekli vücut sıvıları örnekleri, sağlık durumu ve sağlık geçmişi, muayene bulguları, biyometrik ve genetik özellikler gibi daha önce işlenen ve bu beyan verilmesinden sonra işlenecek olan veriler dahil)

 

kişisel verilerimin,

 • Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, Medlab’ın hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi

 • Kimlik doğrulanması, sağlık Hizmeti Talep Eden Kişi kayıt ve/veya üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi

 • Hekimlik, koruyucu hekimlik, tanı, tedavi, takip hizmetlerinin yürütülmesi

 • Medlab çalışanları tarafından gerekli hekimlik hizmetlerinin, test, inceleme ve tetkiklerin yapılabilmesi

 • İlgili hizmetlere ilişkin belge ve sonuçların verilebilmesi, gönderilebilmesi ve aktarılabilmesi

 • İlgili mevzuat uyarınca, Sağlık Bakanlığı ve diğer düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile talep edilen bilgi ve belgelerin paylaşılması

 • Faturalandırma işlemlerinin yapılması, sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ve kurumlar ile talep edilen bilgilerin paylaşılması

 • Medlab’ın fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması

 • Medlab’ın iç işleyişinin, hizmetlerin sunumunun, randevuların planlanması, yönetilmesi ve takibi

 • Limit dışı tetkiklerin, tetkik ve check-up zamanlarının hatırlatılması, özel günlerin kutlanması

 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme işlemlerinin yerine getirilmesi

 • Hizmetlere, uygulamalara, yeniliklere ilişkin bilgilendirme için iletişime geçilmesi

 • Sağlık hizmetleri alınmasını takiben memnuniyetin ölçülmesi ve artırılması

 • Medlab dışındaki sağlık kuruluşları ve doktorlar ile ilişkinin teyit edilmesi, sürdürülmesi; ilgili kurum veya doktorlar tarafından sunulacak sağlık hizmetlerine ilişkin gerekli sağlık verilerinin aktarılması ve/veya alınması

amaçlarıyla kullanılmasına,  bu amaçlar ve hukuki sebeplerle

 • Sağlık Bakanlığı ve  ilgili birimleri, Sosyal Güvenlik Krm. dahil  kamu kurum ve kuruluşları ile

 • Sigorta Şirketleri ve Ödemeyi Üstelenen Diğer İlgili Kurum ve Kuruluşlar ile

 • Muhasebe ve Denetim Şirketleri, Faaliyetlerin Yürütülmesi İçin Hizmet Alınan Diğer Kişi – Kuruluşlar ile

 • Anlaşmalı - Bağlantılı - İlgili  Doktorlar ve Sağlık Kuruluşları (yurtiçi - yurtdışı) ile

paylaşılmasına, 

 • Veri depolama sistemlerine (kuruluş içi- ülke içi – ülke dışı)

 • Yazılı veya sözlü talebim ile, belirttiğim üçüncü kişilere, belirttiğim şekillerde,  Medlab tarafından verilen özel numara ve/veya üçüncü – ilgili kişinin kimlik ibrazı şartıyla

aktarılmasına, verilmesine

 • Tüm sağlık verilerimin ve diğer bilgilerimin yönetmeliklerin / mevzuatın zorunlu tuttuğu sürelerce saklanmasına, numunelerin gerekli işlemler bittikten sonra yönetmeliklere uygun bertaraf edilmesine

açık rızam olduğunu özgür irademle kabul ve beyan ediyorum.

 

Haklarımın

 1. Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. KVVK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme

olduğunu bildiğimi, bilgilendirildiğimi beyan ederim. Bu haklardan birini kullanmak istediğimde veya Kanun hakkında ya da kişisel verilerimin işlenmesi hususunda herhangi bir sorum olduğu takdirde Medlab’ın İdari İşler Bölümü ile irtibata geçebileceğimi bildiğimi beyan ederim.   (Metin tarihi: Haziran 2020)

İran Caddesi  13/10-11-12-13 

Kavaklıdere  06680  Çankaya 

Ankara  

Tel: 0 312 4671954 

medlab.info@yahoo.com.tr