Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Hakkında Bilgilendirme

Medlab Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. / Özel Medlab Laboratuvarı ve Görüntüleme Müessesesi olarak kişisel verilerin korunmasına önem vermekteyiz ve güvenlik için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Kişisel veriler konusunda aydınlatma gerekliliğini biliyoruz, kişilerin kendi işlemleri için kendi rızaları ile verdikleri bilgiler dışında hiçbir veriyi talep etmiyoruz ve kayıtlarımıza almıyoruz.

1. Toplanan Kişisel Veriler
Hastalarımızdan, üyelerimizden aşağıda açıklanan amaçlar çerçevesinde sağlık hizmetleri için bilgiler almaktayız / toplamaktayız.

- Ad, soyad, kimlik numarası, gerekli olursa diğer kimlik bilgileri,
- Doğum tarihi,
- Cinsiyet,
- Adres (ev ve iş)
- Telefon numaraları,
- E-posta adresi,
- Ödeme ve faturalama için gerekli bilgiler (banka hesap bilgileri),
- Ödeme ve/veya indirim ile ilişkili özel sağlık sigortası ve/veya kurum bilgileri,
- Eski veya yeni tetkik sonuçları, check-up sonuçları dahil olmak üzere  sağlık bilgileri, 
- Merkezimizi ziyaretleri sırasında kapalı devre kamera sistemi ile güvenlik amaçlı görüntü kayıtları, 
- E-posta ve/veya mesajlar ile bize ulaştığında paylaştığı bilgiler,

- İşlemler için gerekli olan kan, idrar, dışkı, vücut sıvıları örnekleri ve görüntüleme tetkikleri,

- Personelimizin özgeçmiş, mesleki yeterlilik, adli sicil bilgileri

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

a. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili düzenlemelerde yer alan yükümlülüklerimizi yerine getirme,
b. Koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi, takip hizmetlerinin yürütülmesi,
c. Randevulu işlemlerinin takibi, 
d. Merkezimizin iç işleyişini ve hizmetlerimizin sunumunu planlanma ve yönetme, 
e. Hizmetlerimizi geliştirmek, sorulara yanıt vermek amacıyla değerlendirme yapma, 
f. Faturalandırma yapılması, 
g. Kimlik doğrulanması,
i. Mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine yanıt verme, 
j. Sağlık hizmetleri alınmasını takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve artırılması, 
k. Hizmetlerimize, uygulamalarımıza, yeniliklere ilişkin bilgilendirme için iletişime geçilmesi,

l. Limit dışı tetkiklerin hatırlatılması, tetkik ve check-up zamanlarının hatırlatılması, özel günlerin hatırlatılması ve kutlanması,

m. hastaların üyelikleri ile ilgili hatırlatmalar

n. personelimizin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülebilmesi
 

(Kişisel veriler yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılmamaktadır)

 

3. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi ve Kuruluşlar
KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca kişisel veriler Bölüm 2'de yer alan amaçlar çerçevesinde;

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Yönetmelikler ve ilgili mevzuatın izin verdiği kurum veya kuruluşlar ile; zorunlu ise ve kişi onay vermiş ise  ödemeyi üstlenen özel sigorta şirketleri veya kişi veya kuruluşlar ile paylaşılabilir. Denetçiler, danışmanlar, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kişi veya kuruluşlar ile paylaşılabilir. Bu kuruluşlar kişisel özel nitelikli verilerin hukuka aykırı kullanılmayacağına dair beyan, kabul ve taahhütler verirler.

4. Kişisel Veri Toplamanın Nedeni ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında, merkezin hizmetlerini ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla toplanır.

5. Kişisel Verilere İlişkin Kişilerin Hakları
Kişisel verileriniz ile ilgili bilgi talep edebilirsiniz. 

a) Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz.
b) Kişisel verilerinizin işlenme durumuna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
c) Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenebilirsiniz.
d) Kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri ve aktarma nedenini öğrenebilirsiniz.
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz.
f) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren hukuki sebeplerin ortadan kalkması veya bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz.
g) Kişisel verilerin işlenmesi sırasında oluşabilecek sorunlara itiraz edebilirsiniz, düzeltilmesini isteyebilirsiniz.
h) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi durumunda ve zarar görmeniz halinde haklarınızı talep edebilirsiniz.

(Talebinize göre gerekli işlem en kısa sürede ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yapılır)

Ek bilgiler...

 • Medlab, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için önlemler almaktadır.

 • Kişilere, bilgisayar programına ve yazılı dökümanlara yapmakta oldukları iş ve sorumlulukları için gerekli olduğu ölçüde erişim yetkisi tanınmıştır. Kullanıcı adı ve şifre tanımları vardır.

 • Kişisel verilerin saklandığı cihazların zarar görmemesi, çalınmaması veya kaybolmaması için gerekli önlemler alınmıştır.

 • Kişisel verilerin internet üzerinden gelen izinsiz erişim tehditlerine karşı korunması amacıyla data internet ortamına açılmamaktadır.

 • Veriler bulutta saklanmamaktadır.

 • Gün içi ve haftalık veri yedeklemeleri yapılmaktadır.

 • Yedeklenen verilerin en kısa sürede tekrar kullanılabileceği yapı hazırlanmıştır.

 • Yabancı ülkelere veri aktarımı yapılmamaktadır.

 • Hastalara bilgisayar kayıtları açılırken kişisel verilerinin işlenmesine onay verdikleri form doldurarak belirtirler. Sağlık bilgilerinin sağlıkları ile ilgili işlemler için işlenmesine ve kendilerine hatırlatmalar bilgilendirmeler yapılmasına onay verirler. El yazıları ile kimlik, adres ve iletişim bilgilerini verirler.

 • Yazılı onayları olan eski-yeni hastalarımıza; hizmetlerimiz, uygulamalarımız, üyelik ve yenilikler ile ilgili hatırlatmalar ve bilgilendirmeler yapılmaktadır.  Limit dışı tetkikleri, tetkik ve check-up zamanları, özel günleri hatırlatılmaktadır.

 • Kişiler mesaj, hatırlatma, bilgilendirme istemediklerini belirttikleri tarihte gönderiler durdurulmaktadır.

 • Çalışanlarımız kişisel verilerin korunması kanunu çerçevesinde haklarını, sorumluluklarını ve yükümlülüklerini bildikleri konusunda beyan, kabul ve taahhüt yazıları imzalarlar. Sözleşmelerine bu konuda madde eklenmektedir. 

 • Şirketimiz çalışanlarına kişisel verilerinin korunacağı konusunda beyan, kabul ve taahhüt yazıları imzalamıştır.

 • Fiziksel mekan güvenliği için kamera görüntüleri alınmakta ve kaydedilmektedir. 

 • Şirketimiz çalışanları şirket içi görüntüleme sistemi ve kapalı devre kameraların yerleri konusunda bilgilendirilmişlerdir. Ses kaydı yapılmamaktadır. Bilgileri dışında hiçbir görüntü kaydı yapılmamaktadır.

 • Kişilerden alınan numuneler gerekli tetkik işlemleri bitirildikten sonra uygun şekilde bertaraf edilmektedir.

 • Tüm sağlık verileri ve diğer bilgiler yönetmeliklerin / mevzuatın zorunlu tuttuğu sürelerce saklanmaktadır.

 • Kuruluşumuz kayıtlarına başka kurum tarafından erişilemez. Bakım, servis anlaşması yapılan kuruluşlar cihazların işlem programlarına uzaktan erişebilirler. 

 • Hastalar ile ilgili olarak, hastaların onayı ile üçüncü kişilerden gelen bilgi ve belgeler ve ilgili notlar hasta dosyalarında bilgisayar programında hasta kayıtları tutulduğu sürece saklanır.

Çerez politikası... Bu web sitesi, hazır program kullanılarak düzenlenmiştir. Bu siteye erişen kişilerin verilerinin depolanması - saklanması - kullanılması - belli durumlarda çalıştırılması amacıyla hiçbir düzenleme bizim tarafımızdan yapılmamıştır. 

Özel Medlab Laboratuvarı ve Görüntüleme Müessesesi

İran Caddesi  13/10-11-12-13 

Kavaklıdere  06680  Çankaya 

Ankara  

Tel: 0 312 4671954 / 4675685 

Faks: 0 312 467 19 25

 • Instagram Social Icon

MedlabAnkara